Algemene voorwaarden & Privacy

Algemene voorwaarden Webshop boavets.shop

 

Ondernemingsgegevens 

boa vets for vets bv

Kloosterbempden 14 bus 14, 3680 Maaseik, België

info@boavetsforvets.be

BE 0771.469.803 


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van boa vets for vets, een bv met maatschappelijke zetel te Kloosterbempden 14 bus 14, 3680 Maaseik, België, BTW BE 0771.469.803 , (hierna 'boa') biedt de klanten van zijn aangesloten dierenartsenpraktijken de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.  boa treedt bij deze verkoop dus op als vertegenwoordiger van zijn aangesloten dierenartsenpraktijken.

De aangesloten dierenartsenpraktijken worden gedefinieerd als elke veterinaire zorginstelling, zoals gedefinieerd in de deontologische code van de orde der dierenartsen (Conseil régional de l'Ordre des Vétérinaires d'expression française/ Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen); lid van boa, dat door de klant is geselecteerd uit de lijst van aangesloten dierenartsenpraktijken die op de Website zijn vermeld met het oog op het plaatsen van bestellingen.  Door de selectie van deze dierenartsenpraktijk geeft de Klant aan dat zijn dier of dieren waarvoor de klant voorschriftvrije medicatie koopt in behandeling is bij desbetreffende dierenartsenpraktijk.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van boa moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door boa aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden boa niet. boa is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. boa is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met zijn geselecteerde dierenartsenpraktijk. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door boa. boa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

De Klant maakt een boa-account aan of identificeert zich op de bestaande account om zijn bestelling te plaatsen.  De Klant kiest zijn dierenartsenpraktijk, accepteert de algemene voorwaarden en valideert zijn bestelling. In geval van onjuistheid van de verklaring van de klant is de dierenartsenpraktijk of dierenartskliniek  gerechtigd de bestelling te weigeren en zal de klant worden terugbetaald. 

Het e-mailadres van de klant is nodig voor de validatie en controle van de bestelling.  Het kan ook, in overeenstemming met de wettelijke regels die van toepassing zijn, met name met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, worden gebruikt om het op de hoogte te stellen van op maat gemaakte commerciële aanbiedingen van boa. 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

  • via Bancontact
  • via kredietkaart
  • via KBC online
  • via Belfius online

De bestelling op de website wordt geregistreerd wanneer de betaling door het systeem wordt geaccepteerd, er een orderreferentie aan wordt toegewezen en de koper een orderbevestiging ontvangt op het scherm en per e-mail.

Om de belangen van de klanten te beschermen, kan boa extra controles uitvoeren en vragen tot mededeling van de nodige stukken die nodig zijn om een order te deblokkeren.  Deze procedure kan leiden tot een vertraging in de verwerking van orders.  Na verificatie behoudt boa zich het recht voor de bestelling te weigeren of te aanvaarden.  Voor elk order afkomstig van een klant met dewelke een geschil bestaat behoudt boa zich het recht voor deze te annuleren of te weigeren.

Bestellingen worden verwerkt van maandag tot en met vrijdag. 

De factuur is beschikbaar op de website onder de rubriek  “Mijn account”, “Bestellingen” en Details van desbetreffende bestelling.

In geval van een fout in de klanten-toegang kan boa niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen, fouten, leveringstermijnen of andere.

boa is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De enige manier van levering is de gratis afhaling bij de geselecteerde dierenartsenpraktijk. Bestellingen worden afgehaald tijdens de openingstijden van de geselecteerde dierenartsenpraktijk.

Bestellingen blijven 14 kalenderdagen ter zijner beschikking te rekenen vanaf de datum van verzending van de e-mail waarbij hij verwittigd wordt dat de goederen beschikbaar zijn bij de geselecteerde dierenartsenpraktijk.

In geval van niet-afhaling van de bestelling door de Koper binnen de voornoemde termijn zal de bestelling worden overgenomen door  boa zonder mogelijkheid tot terugbetaling van de Koper.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij boa.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant boa via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan boa heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan zijn dierenartsenpraktijk waar de Klant tevens zijn goederen is gaan afhalen.  De Klant is op tijd als hij de goederen overhandigt of terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal boa alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat boa op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan boa wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

boa betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de volgende producten:

- alle geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, om veiligheids- en traceerbaarheidsredenen, overeenkomstig de geldende Belgische regelgeving;

- verzegelde producten die met het oog op de hygiëne en de bescherming van de volksgezondheid niet teruggestuurd mogen worden en waarvan het zegel na de levering door de klant werd verbroken;

- producten die volgens de specificaties van de klant gemaakt werden of duidelijk gepersonaliseerd zijn;

- producten die aan bederf onderhevig zijn of snel hun vervaldatum zullen bereiken.

 

Artikel 7: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met zijn dierenartsenpraktijk en het artikel op kosten van de Klant terug te bezorgen aan zijn dierenartsenpraktijk.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant zijn dierenartsenpraktijk zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

Artikel 8: Klantendienst 

De klantendienst van boa is bereikbaar via e-mail op info@boavetsforvets.be of per post op het volgende adres boa vets for vets bv, Kloosterbempden 14 bus 14, 3680 Maaseik, België. Eventuele klachten aangaande de werking van de webshop kunnen hieraan gericht worden. 

Klachten aangaande de producten af te halen bij de dierenartsenpraktijk of aangaande levering- en ophaaldiensten dienen gericht te worden aan de betreffende dierenartsenpraktijk.

 

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, boa respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan boa, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot boa vets for vets bv, Kloosterbempden 14 bus 14, 3680 Maaseik, België, info@boavetsforvets.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, boa heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
boa houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@boavetsforvets.be.

 

Artikel 10: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

We gebruiken volgende cookies:

- Functionele cookies Voorbeelden van deze cookies zijn: bijhouden van jouw login gegevens, de inhoud van je winkelmandje.

- Social Media cookies Voorbeelden van deze cookies zijn: Artikelen die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat je een artikel wil delen.

- Advertentie cookies Via deze cookies kunnen wij jou relevante advertenties tonen n.a.v. jouw interesses.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door boa om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Artikel 14: boaCoins

Bij elke aankoop kan je boaCoins verzamelen. Per 25 euro aankoopbedrag spaar je 5 boaCoins, die 1000 dagen geldig zijn. Vanaf de eerste boaCoin kan je deze bij je volgende aankoop inwisselen. Je kan je boaCoins inwisselen voor een onmiddellijke korting op je volgende aankoop of je kan besluiten ze te blijven verzamelen. Dit kan je doen tijdens het afrekenen. Je kan jouw actuele stand van de boaCoins nakijken in je account. Je boaCoins komen pas bij op je totaal aantal gespaarde boaCoins als je bestelling volledig afgehaald is.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan boa vets for vets bv, Kloosterbempden 14 bus 14, 3680 Maaseik, België, info@boavetsforvets.be :

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, boa respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan boa, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot boa vets for vets bv, Kloosterbempden 14 bus 14, 3680 Maaseik, België, info@boavetsforvets.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, boa heeft dus geen toegang tot uw paswoord.


boa houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@boavetsforvets.be.